Dette kan vi

Vi søker å finne nye vinklinger og løsninger med lavere ressursforbruk og forenklinger  som er økonomisk fordelaktige og gir lavere miljøpåvirkning. Våre kunder sier ofte at vi utfordrer og er entusiastiske.

Utvikling | Planfase | Byggefase

Vill Energi kvadratisk element

Miljøutfordringen

Det er ikke alltid enkelt å vurdere den reelle miljøutfordringen i prosjektet. Paradoksalt nok kan ambisiøse miljømål gjøre det mer utfordrende. Vi har lang erfaring i å bistå med å identifisere og kvantifisere miljøutfordringer.

 

Miljøstrategier

Vi gjør tidligfasevurderinger av klimarisiko, stedlige fortrinn, ressurser på stedet, mobilitet, mikroklima, kulturminner, sirkulære muligheter, optimalisert ressursbruk mfl. og utvikler en miljøstrategi. 

Miljøprogrammering

Basert på miljøutfordringen og tidligfasevurderingene foreslår vi miljømål og utarbeider miljø- og kvalitetsprogrammer, miljøoppfølgingsplaner for plan- og byggesak.

Sirkulære prosesser

Vi bistår med sirkulær og ombrukskartlegging, livssyklus- og materialstrømsanalyser, for bygg, bydeler og byer. Vi foreslår sirkulære strategier for energi, vann, massehåndtering, materialer, organiske ressurser og næringsstoffer.

Klimagassberegninger på områdenivå

Klimagassberegninger er et nyttig verktøy for analyser og dokumentasjon – spesielt for å utfordre normer eller ved innføring av nye sirkulære løsninger. Dette er spesielt viktig i planfase.

Energisystemer

Rådgivning innenfor termisk og elektrisk energisystem for å oppfylle energi- og effektbehov samt teknisk og økonomisk analyse. Vi lager energistrategi for å utnytte lokalt råstoff i sirkulære prosesser. 

Tekniske systemer

Strategier og analyser for forenklede varme-, kjøling- og ventilasjonsanlegg inkludert hybride og naturlige systemer.

Grønn infrastruktur

En sterk natur og bynatur er viktig for å ivareta artsmangfold, sikre naturlig overvannshåndtering, dempe for lokal overopphetning og sikre god folkehelse. Å finne gode løsninger for grønn infrastruktur er sentralt for oss.

Mobilitet

For å oppnå internasjonale forpliktelser og nasjonale miljømål, må de store transportutslippene reduseres. Vi utarbeider mobilitetsstrategi og dokumenterer effekten. Her jobber vi sammen med Vill Plan.

Materialer

Vi har kompetanse innen miljøvennlig materialvalg, ombruksmaterialer, livssyklusanalyse (LCA) og livsløpskostnader (LCC). 

 

Strategi | Innovasjon | Finansiering

 

FoU

Vi bidrar med utvikling av ideer og konsepter, søknad om offentlige midler, og gjennomføring av prosjekt.

Prosessledelse

Vi bistår med ledelse av workshops, utviklingsprosjekter m.m.

Offentlig støtte

For å ta ned finansiell risiko i nybrottsprosjekter, bistår våre rådgivere i å søke offentlig støtte til prosjektene.

Bedriftsrådgivning

Vi tilbyr støtte til økt, felles bærekraftsforståelse internt i bedrifter, utvikling av miljøstrategier og -satsinger, støtte til miljøsertifisering, internevaluering med forslag til tiltak.

Formidling

Vi tilbyr foredrag, undervisning, nyhetsbrev m.m. internt for  bedrifter og organisasjoner.

Pin It on Pinterest