Vill Energi bidrar med utvikling av ideer og konsepter til innovasjons- og utviklingsprosjekter. Vi skriver også søknader til egnede støtteordninger for å få realisert prosjekter og har erfaring med anskaffelse av midler og innsending av søknader og rapporter. Spesielt har Vill Energi mye erfaring tilknyttet innovasjonsprogrammet FutureBuilt, deres kriteriesett og forbildeprosjekter.

FutureBuilt veiledning

Følgende obligatoriske kriteriesett inngår i FutureBuilt forbildeprogram:

 • Klimagassutslipp – bygningsmasse (ZERO), transport (ZERO T) og områder (ZERO O)
 • Innovasjon
 • Bymiljø og arkitektur
 • Sosial bærekraft

Vill Energi har solid kompetanse innenfor kriteriene for klimagassutslipp og innovasjon. Vi er også godt kjent med å med å koordinere våre råd med andre fagrådgivere relevant for de andre kriteriene bymiljø og arkitektur og sosial bærekraft. Slik bidrar vi til å utvikle løsninger som både ivaretar miljø-, arkitektur- og bymiljøhensyn, samt styrker den sosiale bærekraften.

Tilvalgs kriteriesett for FutureBuilt forbildeprosjekter er:

 • Plusshus
 • Sirkularitet
 • Naturmangfold og overvann
 • ZERO-L
 • Plastbruk

Vill Energi har kompetanse innenfor samtlige tilvalgs kriteriesett og kan ta ansvar for at krav oppfylles innenfor hvert enkelt. Spesielt tilknyttet plusshus, plastbruk, sirkularitet og ZERO-L.

Utdypende informasjon om kriteriesettene finnes på FutureBuilt sine sider.

Klimagassberegninger

FutureBuilt krever at sine forbildeprosjekter gjennomfører klimagassberegninger. Klimagassberegninger setter tall på utslipp av CO2 fra livsløpet til ønsket formål. Det kan eksempelvis være et objekt, bygning eller område. Hensikten med klimagassberegninger er å anslå klimafotavtrykket til det ønskede formålet, samt kartlegge hvor miljøtiltak bør fokuseres for å redusere utslippene.

FutureBuilt krever klimagassberegninger ved:

 • avslutning av forprosjekt (prosjektert)
 • ved ferdigstillelse (som bygget)
 • to år etter ferdigstillelse (i drift)

Vi leverer beregninger i henhold til FutureBuilt krav, NS 3720, TEK17 samt kommunale krav og eventuelt andre rammeverk det er krav om å følge.

Kvalitetsprogram

Som et forbildeprosjekt under FutureBuilt må et kvalitetsprogram utfylles i ulike faser av prosjektet. Her beskrives arbeid og planer videre innenfor hvert obligatoriske kriteriesett, samt de aktuelle tilvalgs kriteriesettene.

Vill Energi har erfaring med kvalitetsprogram god kjennskap til FutureBuilt etter flere prosjekter med dialog tilknyttet hvordan dette skal utfylles. Vi tar derfor gjerne ansvar for innsendelse av dette i forbildeprosjekter.

FoU - forskning og utvikling

Vi er del av flere utviklingsprosjekter som vurderer nye løsninger og innovative alternativer til normal byggepraksis. Dagens praksis er sterkt preget av vane. Vill Energi utfordrer denne vanen ved å sette fokus på områder med forbedringspotensial. Slik oppstår ofte FoU prosjekter, hvor vi kan ta prosjektlederrollen og koordinere arbeidet videre. Vill Energi benytter også sin kunnskap om tekniske systemer og miljøbelastning til å utrede nye løsninger som dokumenteres gjennom rapporter.

Støtteordinger

I utviklingsarbeid er økonomisk/finansiell støtte viktig for å kunne realisere prosjektene. Vi er godt kjent med å finne egnede støtteordninger og utforme søknader til disse. Enova er vi spesielt godt kjent med og har sendt flere søknader tidligere som har fått innvilget støtte. Vill Energi kan derfor ta ansvar for å finne ordninger og levere søknader. Andre støtteordninger vi er kjent med er: Handelens Miljøfond, Svalbards Miljøvernfond, Grønn plattform og lignende.

Pin It on Pinterest