Overgangen til en sirkulær økonomi medfører et økt fokus på å begrense ressursbehov, ombruk og ombrukbarhet, samt effektiv utnyttelse av eksempelvis vann og energi. Vill Energi har erfaring med identifisering, utvikling og tilretteleggelse for sirkulære løsninger. Under utdypes vårt sirkulære fokus og arbeid.

Sirkulær rådgivning

Vårt utgangspunkt er alltid å identifisere mål og muligheter. Derfra utvikles sirkulære løsninger, for å nå ønsket ambisjonsnivå. De sirkulere løsningene omhandler eksempelvis materialer, vann, masser, avfall og drift av virksomheten. Løsningene leveres i form av sirkulære handlingsplaner eller presenteres i notater/rapporter, etter ønske.

Videre utdypes hovedområdene innenfor vår rådgivning på dette feltet.

Materialer og ombruk

Vill Energi har mye kunnskap om miljøvennlig materialbruk. Vi har gjennom ulike prosjekter vurdert miljøbelastning tilknyttet ulike materialer og undersøkt konsekvensene av eksempelvis substitusjon av plast med andre alternativer. Miljøgevinst vektes imot kostnad og øvrige konsekvenser for bruk, vedlikehold og levetid.

I mange av våre prosjekter er ombruk en sentral del av prosjekteringen. Vår rådgivning baseres på sirkularitet og redusert miljøbelastning, hvor ombruk står sentralt. Vi er involvert i en rekke FutureBuilt forbildeprosjekter, hvor flere har tilvalgskriterier basert på sirkularitet.

Ressursoptimalisering

Ressursoptimalisering innebærer blant annet effektiv materialbruk, vannbruk, avfallsmengder, avfallsutnyttelse, smarte tekniske systemer og effektive energisystem. I alle våre prosjekter, fremmer Vill Energi hensynsfull ressursbruk og har opparbeidet oss solid kompetanse og evne til å finne de beste løsningene.

Sirkulær forretningsutvikling

Vår rådgivning innen sirkulær forretningsutvikling er tilknyttet identifikasjon av sirkulære muligheter, utarbeidelse av sirkulære løsninger og handlingsplaner i tilknytning til disse. Handlingsplanene har til hensikt å gjøre det enklere å sette i gang de kartlagte løsningene og gjøre omstillingen til en sirkulær bedrift enklere. Vi ønsker i våre handlingsplaner å prioritere løsninger som er gjennomførbare, lønnsomme og gir god klimaeffekt.

Pin It on Pinterest