Økt velferd og storsatsing på elektrifisering medfører en stadig økende kraftetterspørsel. Som et resultat av den økte etterspørselen øker energiprisene og det blir behov for å bygge ut strømnettet. For å redusere energikostnaden og belastningen på strømnettet er det avgjørende å lage gode energiløsninger i nybygg og effektivisere energibruken i stående bygningsmasse. Vill Energi lager overordnede energikonsepter, inkludert ventilasjonskonsept, og ENØK-rapporter basert på befaring i aktuell bygningsmasse.

Energikonsept

Vi har bred kompetanse innenfor løsninger tilknyttet lokal kraftproduksjon, varmepumper, energilagring, koordinering og ventilasjonsløsninger. Med denne kunnskapen vil bygningen/området kunne bli helt eller delvis selvforsynt med lokalt produsert kraft som lagres i perioder med lavt forbruk og benyttes i perioder med høyt forbruk. Dette reduserer kostnader tilknyttet strømbruk og nettleie, samt bidrar til lavere miljøfotavtrykk.

Samtidig vil et godt utformet ventilasjonsanlegg ha betydelig reduserte installasjonskostnader sammenlignet med konvensjonelle anlegg. Dette vil også redusere kostnader i drift tilknyttet energibruk og vedlikehold.

ENØK - Energiøkonomi

Vill Energi tilbyr ENØK-vurdering. Vi gjennomfører befaring av aktuell bygningsmasse og skriver en avsluttende rapport med bakgrunn i observasjonene. Rapporten gir beskrivelser av løsninger for energibesparende tiltak og drøfter tiltakene opp mot generell kostand og byggets levetid.

Tekniske systemer

Tekniske systemer står ofte for store deler av investeringskostnadene og energibruken. Vi har kompetanse innen VVS og kan utforme et overordnet ventilasjonskonsept. I kombinasjon med vår kunnskap innen energieffektivisering, vil dette resultere i mindre anlegg som reduserer investeringskostnader og driftskostnader betraktelig.

Pin It on Pinterest