Vårt arbeid innen klima og miljø dreier seg i stor grad om å kartlegge og redusere forskjellige typer miljøbelastning. Miljøbelastning inkluderer all belastning på naturen fra klimagassutslipp, ressursuttak, arealendringer, miljøgifter, forurensing av masser og lignende. Konsekvensene av dette omhandler blant annet reduksjon av naturmangfold, ødeleggelse av økosystemer, knapphet av ressurser og global oppvarming. Av den grunn er det avgjørende med fokus på bærekraft. Vill Energi tar tak i hovedutfordringene i hvert prosjekt og arbeider med utgangspunkt i det helhetlige perspektivet.

Identifisere miljøutfordringen

I prosjekter med fokus på bærekraft er første oppgave å kartlegge hvilke miljøutfordringer som er tilknyttet det aktuelle prosjektet. Dette er viktig å gjøre så tidlig som mulig i arbeidet for at prosjekter skal kunne få på plass best mulige miljømessige løsninger til en lavest mulig kostnad. Vill Energi har gjennom mange ulike prosjekter opparbeidet seg en kompetanse og erfaring som gjør at vi kan identifisere de viktigste utfordringene og legge til rette for store reduksjoner i miljøbelastningen.

Klimagassberegninger og LCA

Vill Energi leverer klimagassberegninger for alle faser og byggeprosjekter, fra enkeltbygg til områdeanalyser. Vi har erfaring med flere standarder for klimagassberegninger bl.a. NS 3720, FutureBuilt, TEK 17, mfl.

Som en del av klimagassberegningene gir vi råd tilknyttet mobilitet, energibruk og materialvalg. Dette er de tre områdene som oftest står for de største utslippene i nybyggprosjekter. Ved å tilrettelegge for grønne transportmetoder, lage gode energiløsninger og benytte ombruks og lavutslippsmaterialer finner vi at det er mulig å redusere klimagassutslippene betydelig. 

Foredrag og kurs

Vill Energi kan stille med innlegg på seminarer og lignende, samt tilpasse foredrag etter ønsket tema innenfor vårt kompetanseområde. Ved ønske om at vi holder foredrag, ta kontakt for en prat. Det er svært nyttig at ansatte og brukere har kunnskap om miljøvennlig drift, utnyttelse av ressurser og hvilke faktorer som bidrar mest til å ivareta bærekraft.

Pin It on Pinterest