Ombruksverdi i Longyearbyen

Vill Energi og LPO Arkitekter har på oppdrag fra Statsbygg vurdert og kategorisert Statsbyggs bygningsmasse i Longyearbyen med tanke på “ombruksverdi”. Basert på ulike vurderingskriterier; kulturminner/identitet, naturfare, fundamentering, energitilstand og arealeffektivitet, er bygningsmassen fordelt i tre kategorier:

  • Bevare
  • Flytte
  • Donorbygg

Innenfor hver kategori er det gjennomført «casestudier» med utvalgte bygg som eksempel; bevare et Spisshus i Lia, flytte et modulært bygg i Lia og donorbygg av et typisk «Moelven-hus» i sentrum. Casestudiene tar for seg konsekvenser for klimagassutslipp, kostnader og praktisk gjennomførbarhet. Resultatene er presentert i rapporten, hvor også de politiske målsetningene for energieffektivisering og omlegging mot fornybar energi i Longyearbyen er drøftet, i tillegg til at sirkulære muligheter er presentert.

Gitt Statsbyggs rolle i utvikling av ombruksløsninger for fastlands-Norge, kan Statsbygg være en viktig aktør for å sørge for godt tilpassede systemer og gjennomføring av ombruk i praksis på Svalbard. Resultatene fra mulighetsstudien vil kunne bistå Statsbygg i å finne et sirkulært pilotprosjekt som kan inngå i Grønn plattform-prosjektet SirkTRE, hvor Statsbygg er partner. Resultatene vil også kunne inngå som beslutnings- og kunnskapsgrunnlag for Statsbyggs konseptvalgsutredning for bygningsmassen som skal ferdigstilles ila. første halvdel av 2024.

Funnene fra studien er aktuelle andre steder i Norge og i verden hvor et økt søkelys på sirkulærøkonomiske tiltak i byggebransjen er nødvendig for å nå overordnede klimamål.

Rapporten kan leses på SirkTREs dokumentsky.

 

 

Prosjektnavn

Plassering

Kunde

Oppgave

Ombruksverdi i Longyearbyen

Longyearbyen, Svalbard

Statsbygg

Sirkulærøkonomi, klimagassberegninger og kostnadsvurderinger

Pin It on Pinterest