Mulighetsstudie for sirkulær utnyttelse av avløpsvannet i Longyearbyen

I dag slippes avløpsvannet fra Longyearbyen direkte ut i Adventfjorden, og med det også næringsstoffer, metaller, kjemikalier, bakterier og mikroplast med negativ påvirkning på de marine økosystemene. Og ikke minst: avløpsvannet forblir en uutnyttet ressurs.

I et egeninitiert samarbeid med Vizz og LPO Arkitekter har Vill Energi sett på mulighetene for bedre utnyttelse av avløpsvannet i Longyearbyen. Arbeidet er gjennomført med økonomisk støtte fra Svalbards miljøvernfond.

Bedre utnyttelse av avløpsvannet kan gi rimeligere energi og bedre miljøforholdene i Adventfjorden. Vi har analysert tre ulike løsninger for bedre ressursutnyttelse av avløpsvannet, som alle baserer seg på teknologi egnet for kraftproduksjon i mindre/mellomstor skala:

  • Kraftproduksjon med biogass.
  • Kraftproduksjon med forbrenning av tørket slam.
  • Kraftproduksjon med pyrolyse, en prosess for å bryte ned biomasse til nyttige produkter som biokull, -gass og -olje. Prosessen går ut på å varme opp biomassen til høye temperaturer med begrenset eller ingen tilgang på oksygen.

Utredningen viser at en energiløsning basert på avløpsvann kan dekke ca. 20 prosent av dagens energibehov i Longyearbyen. Dette tilsvarer strømbruken til ca. 500 boliger. Ved energieffektivisering av bygningsmassen og utnytte større mengder avløpsvann, for eksempel fra cruisebåter og flyplass, vil gevinsten av en slik energiløsning bli større.

Resultatene av utredningen tyder på at pyrolyseprosessen er mest økonomisk gunstig, med en tilbakebetalingstid på under tre år. Pyrolyseprosessen er ikke ferdig industrialisert, noe som medfører usikkerheter. Utredningen presiserer imidlertid at foreløpige usikkerheter tilknyttet industrialisering av pyrolyseprosessen sannsynligvis er nærmere avklart innen det blir aktuelt å ta en beslutning rundt rensing og kraftproduksjon med avløpsvann i Longyearbyen. Biogassproduksjon vil kunne dekke en større andel av kraftproduksjonen, men krever større investeringer. Forbrenning er den minst attraktive løsningen, både energimessig og økonomisk, men er samtidig den mest kjente og sikre løsningen rent driftsmessig per i dag.

Utredningen viser at alle alternativene er meget gode når det gjelder rensing av avløpsvannet og vil bidra til redusert utslipp av miljøgifter, organisk materiale og mikroplast i Adventfjorden. Det slås dermed fast at en bedre utnyttelse av avløpsvannet bør vurderes videre som en del av det fremtidige energisystemet i Longyearbyen.

Prosjektnavn

Plassering

Kunde

Oppgave

Mulighetsstudie – Sirkulær kraftproduksjon basert på avløpsvann i Longyearbyen

Longyearbyen, Svalbard

Longyearbyen Lokalstyre og Svalbard Energi

Energiutredning, kraftproduksjon avløpsvann

Pin It on Pinterest