Bilde av Vill Energi sitt ptosjekt Hopsfossen

Hopsfossen

|

Prosjektbeskrivelse

Det utarbeides en reguleringsplan for et område på ca. 35 daa på Hop i Bergen kommune. Målet er å transformere et tradisjonsrikt nærings- og industriområde (tidligere «Pedek») til et moderne bo-, arbeids- og leveområde, med blanding av bolig, kontor og forretning. I forkant av oppstart av reguleringsarbeidet har det vært utarbeidet konsept/mulighetsstudie som innspill til kommuneplanens arealdel (KPA 2016/18). I tillegg har det i forbindelse med planarbeidet blitt innvilget støtte fra Enova for å se på områdets kraftstasjon og de muligheter som finnes til å utvikle nye og framtidsrettede energiløsninger.

Vill Energi bistår i prosjektet som energi- og miljørådgivere. Prosjektet har som visjon å gjennomføre en klimanøytral utbygging og formålet er å transformere Hopsfossen til et bærekraftig sted å bo, arbeide og leve. Utviklingen av Hopsfossen skal være tuftet på stedets industrihistorie, være i pakt med naturgitte fortrinn på stedet, tilføre nærområdet nye kvaliteter og gi besøkende spennenende opplevelser. Det er utarbeidet miljøprogram, ZEN-budsjett, ombrukskartlegging og en prosess for sirkulære prinsipper for utbyggingen, det utarbeides planer for oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg og utredes energitjenester på områdenivå sammen med BKK. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Vill Plan.  Kunde: Hopsfossen AS

 

Prosjektnavn Hopsfossen
Plassering Hop, Bergen Kommune
Omfang Ca. 25 daa
Rolle Energi- og miljørådgivning i planfase
Kunde Hopsfossen AS

 

 

 

Hopsfossen bilde 2
Hopsfossen bilde 2
Hopsfossen bilde 4 Vill Energi
Bilde 5 av Vill Energi sitt ptosjekt Hopsfossen

Pin It on Pinterest