Bilde av Vill Energi sitt ptosjekt Hopsfossen

Hopsfossen

Prosjektbeskrivelse

Vill Plan og Vill Energi jobber med en transformasjon av gamle Pedek fabrikker med tilhørende områder. Området har i dag en blandet bruk som bolig og næringsområde. Formålet med reguleringen er å styrke den historiske lesbarheten i området gjennom transformasjon og modernisering innenfor formålene bolig, næring m.v. Området skal utvikles under navnet Hopsfossen.

Prosjektet har som visjon å gjennomføre en klimanøytral utbygging og formålet er å transformere eiendommen til et bærekraftig sted å bo, arbeide og leve. Utviklingen av Hopsfossen skal være tuftet på stedets industrihistorie, være i pakt med naturgitte fortrinn på stedet, tilføre nærområdet nye kvaliteter og gi besøkende spennenende opplevelser. 

Hopsfossen er et tidligere marmorsagverk og tekstilindustri med mer enn 100 års historie. Hopsfossen utvikles til en liten, ny og bærekraftig bydel med ca. 18 000 m2 bolig og næring. Gamle bygg skal transformeres og materialer vil bli ombrukt. 

Konseptutredning på områdenivå, støttet av Enova, leveres juni 2020. Det er videre utarbeidet miljø- og kvaltietsprogram, utarbeidet ZEN-budsjett, gjennomført ombrukskartlegging og en prosess for sirkulære prinsipper for utbyggingen er under utvikling.

Fra mulighetsstudien:

“Prosjektet er basert rundt ideen om å gjennomføre en positiv transformasjon av PEDEK-området ved Hopsfossen. For å kunne realisere prosjektet må vi vekte ønsker i et kulturhistorisk perspektiv, muligheter i et miljø- og gjenbruksperspektiv, og potensialer i et sosialt perspektiv opp mot gjennomføringsmuligheter i et økonomisk perspektiv. Det er avgjørende at prosjektet finner riktig balanse mellom det som er nytt, og det som er gammelt.

Prosjektet har høye miljømål, både på energibruk, transport og materialer/gjenbruk. Prosjekter som ser disse tre utslippsområdene samlet er en sjeldenhet. På grunn av energiproduksjonspotensialet i Hopsfossen(eget vannkraftverk) er det mulig å få det til. Utbygger kan, på grunn av vannkraftverket, legge investeringene i miljø andre steder enn i lokal energiproduksjon. Dermed frigjøres kapital til andre deler av miljøbildet, og ambisjonsnivået kan heves. PEDEK på Hop vil gjennom dette arbeidet bli et av Bergens første prosjekter innen gjenbruk og upcycling. I forhold til en gjennomsnittlig bygging i Bergen vil en utbygging av PEDEK gi 40-46% lavere utslipp, enn om dagens situasjon beholdes.

Dersom vi i Norge skal nå mål om klimanøytralitet, og våre forpliktelser gjennom Kyoto- og Parisavtalene må vi også arbeide for å forandre folks liv i en mer klimavennlig retning. I dette perspektivet er arkitektur, plangrep og sosial bærekraft avgjørende for å kunne nå målsettinger innen miljø. Transformasjonen av PEDEK fører beviselig til lavere klimagassfotavtrykk for Bergen kommune, men prosjektet har i tillegg til dette høye ambisjoner for det som kan omtales som sosial bærekraft og delekultur.”

 

Prosjektnavn Hopsfossen
Plassering Hop, Bergen Kommune
Omfang Ca. 25 daa
Rolle Energi- og miljørådgivning i planfase
Kunde Hopsfossen AS

 

 

 

Hopsfossen bilde 2
Hopsfossen bilde 2
Hopsfossen bilde 4 Vill Energi
Bilde 5 av Vill Energi sitt ptosjekt Hopsfossen