Bilde av Vill Energi sitt ptosjekt Hopsfossen

Hopsfossen

|

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet går ut på å utarbeide reguleringsplan for et område på ca. 35 daa på Hop i Bergen kommune. Målet er å transformere et tradisjonsrikt nærings- og industriområde (tidligere «Pedek») til et moderne bo-, arbeids og leveområde, med blanding av bolig, kontor, forretning m.v. I forkant av oppstart av reguleringsarbeidet har det vært utarbeidet konsept/mulighetsstudie som innspill til kommuneplanens arealdel (KPA 2016/18). I tillegg har det i forbindelse med planarbeidet blitt innvilget støtte fra Enova for å se på områdets kraftstasjon og de muligheter som finnes til å utvikle nye og framtidsrettede energiløsninger.

Vill Energi bistår prosjektet som energi- og miljørådgivere. Prosjektet har som visjon å gjennomføre en klimanøytral utbygging og formålet er å transformere Hopsfossen til et bærekraftig sted å bo, arbeide og leve. Utviklingen av Hopsfossen skal være tuftet på stedets industrihistorie, være i pakt med naturgitte fortrinn på stedet, tilføre nærområdet nye kvaliteter og gi besøkende spennenende opplevelser. Det er utarbeidet miljøprogram, ZEN-budsjett, ombrukskartlegging og en prosess for sirkulære prinsipper for utbyggingen.

 

Prosjektnavn Hopsfossen
Plassering Hop, Bergen Kommune
Omfang Ca. 25 daa
Rolle Energi- og miljørådgivning i planfase
Kunde Hopsfossen AS

 

 

 

Hopsfossen bilde 2
Hopsfossen bilde 2
Hopsfossen bilde 4 Vill Energi
Bilde 5 av Vill Energi sitt ptosjekt Hopsfossen