Fornebu brygge

Fornebu Brygge skal være et foregangsprosjekt innen klima- og miljøeffektiv byutvikling, og skape et formidlings,- forsknings-, og kunnskapssenter om havet. Ambisjonene er å bli en verdensattraksjon gjennom en unik lærings-, nærings- og innovasjonsarena, ikonisk arkitektur og attraktivt og aktivt bygulv. Fornebu Brygge skal utvikles i tråd med Bærum kommunes overordnede ambisjoner for Fornebu som et forbilde for klimaklok og innovativ byutvikling med mål om å etableres som nullutslippsområde innen 2027. Fornebu fungerer dermed som innovasjons- og utprøvingsarena for ny teknologi og fremtidsrettede løsninger. 

Prosjektet er kandidat i FutureBuilts innovasjons- og forbildeprogram for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Kriteriene til FutureBuilt angir et ambisjonsnivå som ligger godt i forkant av vanlig praksis og lovpålagte ytelser. Ved å følge disse kriteriene skal forbildeprosjektene bidra til å drive innovasjon gjennom å være eksempler på bærekraftig byutvikling.

Vill Energi bistår i prosjektet som miljørådgivere for å sikre at Fornebu brygge når sine ambisiøse miljømål. Sentralt i dette arbeidet er utarbeidelse av overordnet miljøstrategi og miljøprogram. Sammen med oppdragsgiver og andre fagrådgivere har vi identifisert viktige tiltak innenfor temaer som arealbruk, mobilitet, materialer og massehåndtering i tråd med Fornebu brygges målsettinger og eksterne krav.  

Som kandidat i FutureBuilt har Fornebu brygge vært en av de første prosjektene som har testet ut ZERO-O klimagassberegninger på områdenivå. Her har Vill Energi beregnet utslipp i tidligfase for bygningsmasse (energi og materialer), transport i drift, landskap og infrastruktur. Beregningene viser hvilke utslippsposter som har størst betydning for området og hvordan ulike tiltak kan bidra til redusert klimapåvirkning. På FutureBuilts DEL&LÆR: Verktøy for klimavennlig områdeutvikling er de foreløpige resultatene fra ZERO-O beregningene presentert. 

Gjennom en Enova-støttet konseptutredning utforskes sirkulær områdeutvikling med nybygg, energisystem og transportsystemer, samt muligheten for ombruk av utrangerte/dekomisjonerte marine konstruksjoner. Målet er å at Fornebu brygges totale klimagassutslipp reduseres betydelig gjennom sirkulære og klimaeffektive løsninger. Følgende tema belyses gjennom konseptutredningen 

  1. Sirkulære nabolag 
  2. Sirkulære marine konstruksjoner 
  3. Sirkulære bygg 
  4. Grønn mobilitet 

 

Se opptak av FutureBuilt DEL&LÆR om ZERO-O her

Les mer om Fornebu brygge på deres prosjektside

 

 

Prosjektnavn

Plassering

Kunde

Oppgave

Fornebu brygge

Fornebu, Bærum

Fornebu brygge AS, Selvaag AS

Miljørådgivning, FutureBuilt og Enova-konseptutredning 

Pin It on Pinterest