Dette kan vi

Vill Energi søker å finne nye vinklinger og løsninger som gir lavere miljøpåvirkning, redusert ressursbruk og er økonomisk fordelaktige. Våre kunder sier ofte at vi utfordrer og er entusiastiske. Vi dekker flere fagfelt og tilbyr en rekke tjenester innenfor bærekraft. Disse er presentert under. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Vill Energi kvadratisk element

identifisere miljøutfordringen

Det er ikke alltid enkelt å vurdere den reelle miljøutfordringen i prosjektet. Paradoksalt nok kan ambisiøse miljømål gjøre det mer utfordrende. Vi har lang erfaring i å bistå med å identifisere og kvantifisere miljøutfordringer.

 

miljøstrategi

Vi gjør tidligfasevurderinger av klimarisiko, stedlige fortrinn, ressurser på stedet, mobilitet, mikroklima, kulturminner, sirkulære muligheter, optimalisert ressursbruk mfl. og utvikler en miljøstrategi.

miljøprogram

Basert på miljøutfordringen og tidligfasevurderingene foreslår vi miljømål og utarbeider miljø- og kvalitetsprogrammer, miljøoppfølgingsplaner for plan- og byggesak.

sirkulære løsninger

Vi bistår med sirkulær og ombrukskartlegging, livssyklus- og materialstrømsanalyser, for bygg, bydeler og byer. Vi foreslår sirkulære strategier for energi, vann, massehåndtering, materialer, organiske ressurser og næringsstoffer.

klimagassberegninger

Klimagassberegninger er et nyttig verktøy for analyser og dokumentasjon – spesielt for å utfordre normer eller ved innføring av nye sirkulære løsninger. Dette er spesielt viktig i planfase.

energisystemer

Rådgivning innenfor termisk og elektrisk energisystem for å oppfylle energi- og effektbehov samt teknisk og økonomisk analyse. Vi lager energistrategi for å utnytte lokalt råstoff i sirkulære prosesser.

tekniske systemer

Strategier og analyser for forenklede varme-, kjøling- og ventilasjonsanlegg inkludert hybride og naturlige systemer.

grøntområder

Bynatur er viktig for å styrke artsmangfold, sikre naturlig overvannshåndtering, lokal temperaturregulering, skjerme for vind og bedre lokalklima. Gode løsninger for grønn infrastruktur står sentralt i vårt arbeid.

mobilitet

For å oppnå internasjonale forpliktelser og nasjonale miljømål, må de store transportutslippene reduseres. Vi utarbeider mobilitetsstrategi og dokumenterer effekten.

materialer

Vi har kompetanse innen miljøvennlig materialvalg, ombruksmaterialer, livssyklusanalyse (LCA) og livsløpskostnader (LCC).

 

forskning og utvikling

Vi bidrar med utvikling av ideer og konsepter, søknad om offentlige midler, og gjennomføring av prosjekt.

prosessledelse

Vi bistår med ledelse av workshops, utviklingsprosjekter m.m.

søke offentlig støtte

For å ta ned finansiell risiko i nybrottsprosjekter, bistår våre rådgivere i å søke offentlig støtte til prosjektene.

bedriftsrådgivning

Vi tilbyr støtte til økt, felles bærekraftsforståelse internt i bedrifter, utvikling av miljøstrategier og -satsinger, støtte til miljøsertifisering, internevaluering med forslag til tiltak.

formidling

Vi tilbyr foredrag, undervisning, nyhetsbrev m.m. internt for  bedrifter og organisasjoner.

Pin It on Pinterest